Privacy verklaring

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Women on Stage omgaat met de persoonlijke gegevens van haar bezoekers van de website, klanten, samenwerkingspartners (sprekers/dagvoorzitters), medewerkers en andere betrokkenen.

Met dit document informeren wij u over:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
 • hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen
 • overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Women on Stage zal bij of in verband met de uituitvoering van haar activiteiten persoonsgegevens verwerken.
Women on Stage gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke

Op basis van privacywetgeving is Women on Stage verantwoordelijke. Je kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Deze zijn tevens altijd op te vragen en aan te passen.

Doeleinden

Women on Stage verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor:

 • het in contact komen met bezoekers van de website, die op zoek zijn naar sprekers;
 • het aanbieden van diensten;
 • het sturen van een nieuwsbrief of ander promotiemateriaal;
 • het doen van onderzoek, relevant voor Women on Stage;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (sprekers/dagvoorzitters, klanten, samenwerkingspartners, etc.);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij geanonimiseerde gegevens slechts worden gebruikt voorhistorische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Bij alle bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Women on Stage jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande om toestemming te vragen.

Gegevens

Women on Stage kan verschillende gegevens verzamelen en verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • interesses / werkgebieden / thema’s;
 • Profielomschrijvingen;
 • talenten (werkveld, beroep);
 • geboortedatum / leeftijd;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • bankrekeningnummer (IBAN).

Andere gegevens, verzameld in o.a. intakegesprekken en kennismakingsgesprekken worden pas verwerkt na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Via onze online-aanmeldformulieren kun je jouw gegevens met ons delen en kan je akkoord gaan met de voorwaarden van ons privacy beleid, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Alle formulieren of online-bestanden waar jouw gegevens mee geregistreerd worden zijn voorzien van een SSL certificaat. Je gegevens komen via een beveiligde verbinding bij ons binnen.

Over het algemeen verzamelen we jouw gegevens direct via contact met jou of via ingevulde formulieren, maar in samenwerking met andere organisaties en partijen kan Women on Stage persoonsgegevens via derden ontvangen (alleen in gevallen waarbij dit wettelijk is toegestaan).

Waarborging privacy

Women on Stage, haar ingehuurde professionals gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en de organisatie neemt daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat jouw persoonsgegevens worden beschermd.
Ons beleid en de daarbij horende werkwijzen worden duidelijk gecommuniceerd aan alle betrokkenen in onze organisatie en worden gewaarborgd.

Derden

Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en zonder daarbij voorafgaand van jou toestemming te hebben gekregen.

In opdracht van Women on Stage kunnen zakelijke dienstverleners de in een overeenkomst bepaalde onderdelen van onze dienstverlening verzorgen. Women on Stage maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Women on Stage verstrekt persoonsgegevens alleen aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

De website van Women on Stage kan linken naar sites van derden, die je kunt bezoeken. Women on Stage deelt geen persoonsgegevens met deze partijen. Women on Stage kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om een link naar een site die jouw boeken verkoopt of een link naar een filmpje van jou op YouTube.

Bewaartermijn

 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Aangezien de missie en de bedrijfsdoelstellingen van Women on Stage geen eindpunt kent, kunnen jouw gegevens voor een lange tijd in ons systeem bewaard worden. Dit is in lijn met de AVG.

Rechten

Onze nieuwsbrief en alle overige communicatievormen zijn bedoeld om alle betrokkenen
en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten en ontwikkelingen van Women on Stage. Mocht je je willen afmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, dan is dit mogelijk. In elke nieuwsbrief vind je onder aan de mail een link waarmee je je kan afmelden. De gegevens van onze maillijst worden uiteraard niet met derden gedeeld.

Mocht je jouw gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen, dan kan dat door per mail contact met ons op te nemen via info@womenonstage.nl.
Gebruik als onderwerp: ‘Inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG’. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover wij nog aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Je bent gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Women on Stage behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Heb je vragen of opmerkingen over Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

Women on Stage BV

info@womenonstage.nl

 

Dit Privacy Statement is opgesteld op 16-05-2019